Paul Collier (Versie 1.0)

Miniatuurafbeelding Geupload door Marie Delloye, 28/11/17 11:09
Preview

Sir Paul Collier, laureaat van de Burgerschapsprijs 2017

De Burgerschapsprijs 2017 gaat naar Sir Paul Collier.

Op dinsdag 28 november 2017 heeft de Stichting P&V voor het dertiende jaar op rij haar Burgerschapsprijs uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

Dit jaar koos de jury een academische persoonlijkheid met internationale erkenning, gespecialiseerd in de ontwikkelings- en migratieproblematiek. Paul Collier verzoent uitmuntend academisch werk met een sterk en pragmatisch engagement voor meer gelijkheid en sociale rechtvaardigheid in de wereld. Op minstens drie domeinen heeft hij zich tevens sterk maatschappelijk geëngageerd: de economische ontwikkeling in Afrika, de armoedebestrijding en de vluchtelingenproblematiek.

Voor meer informatie over de Burgerschapsprijs 2017, klik hier.

Burgerschapsprijs 2017

De Burgerschapsprijs 2017 gaat naar Sir Paul Collier

Op dinsdag 28 november 2017 heeft de Stichting P&V voor het dertiende jaar op rij haar Burgerschapsprijs uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

Dit jaar koos de jury een academische persoonlijkheid met internationale erkenning, gespecialiseerd in de ontwikkelings- en migratieproblematiek. Paul Collier verzoent uitmuntend academisch werk met een sterk en pragmatisch engagement voor meer gelijkheid en sociale rechtvaardigheid in de wereld. Op minstens drie domeinen heeft hij zich tevens sterk maatschappelijk geëngageerd: de economische ontwikkeling in Afrika, de armoedebestrijding en de vluchtelingenproblematiek.

Meer lezen

(R)evolution@Work - het nieuwe debat van de Stichting P&V

Gezien het succes van de twee vorige edities, hebben we een nieuwe conferentie en debat georganiseerd, deze keer rond de toekomst van werk, de invloed van de robotisering en automatisering op de arbeidsmarkt, gevolgen ervan voor (bepaalde groepen) jongeren, ...

Dit jaar vond het debat plaats op 13 juni 2018 in BOZAR te Brussel.

De robots komen eraan. Meer nog, ze zijn er eigenlijk al. En dit stemt velen somber over de toekomst van werk. Over hoeveel jobs de komende jaren precies zullen verdwijnen door de robotisering en automatisering, zijn onderzoekers het niet eens. Het debat over de invloed van automatisering en robotisering mag daarom niet enkel gaan over de mate waarin dit al dan niet leidt tot minder arbeid, maar moet ook handelen over de invloed ervan op de organisatie en kwaliteit van de (nog bestaande, hervormde of gecreëerde) arbeid, de mogelijke ongelijkheden die hiermee gepaard gaan, en de maatschappelijke maatregelen die nodig zijn om deze ongelijkheden aan te pakken.

Meer lezen

Debat 2018

(R)evolution@Work

 

Gezien het succes van de twee vorige edities, organiseerden we een nieuwe conferentie en debat, deze keer rond de toekomst van werk, de invloed van de robotisering en automatisering op de arbeidsmarkt, gevolgen ervan voor (bepaalde groepen) jongeren, ...

 

Dit jaar vond het debat plaats op 13 juni 2018 in BOZAR te Brussel.

Waarover ging het?

De robots komen eraan. Meer nog, ze zijn er eigenlijk al. En dit stemt velen somber over de toekomst van werk. Over hoeveel jobs de komende jaren precies zullen verdwijnen door de robotisering en automatisering, zijn onderzoekers het niet eens. Van het pessimistische 47% banenverlies dat Carl Frey en Michael Osborne in 2014 voorspelden, over onderzoekers die stellen dat het niet zo’n vaart zal lopen in die zin dat niet volledige jobs zullen verdwijnen maar ze hoogstens gedeeltelijk zullen geautomatiseerd worden, tot onderzoekers die vooral focussen op de vele jobs die zullen bijkomen door de automatisering. Vast staat dat robotisering en automatisering grote gevolgen zullen hebben voor de toekomstige arbeidsmarkt en samenleving.

Zelfs indien (alle) jobs niet zullen verdwijnen, zullen bepaalde groepen wel sterker de gevolgen dragen. Hoewel ook het werk van hoger opgeleiden in het geding kan komen, met name wanneer het routinewerk betreft, zijn vooral mensen met een middelbare en lagere opleiding kwetsbaar. Er lijkt zelfs al een patroon van arbeidspolarisatie aan de gang. De vraag naar middelbaar geschoold, cognitief routinewerk neemt af, terwijl de vraag naar hoogopgeleid en (in mindere mate) laaggeschoold werk stijgt. Vooral hogeropgeleiden lijken te profiteren van de IT-revolutie. Dit kan leiden tot ‘neerwaartse verdringing’ waarbij het middensegment gaat concurreren met de onderkant van de arbeidsmarkt en bijgevolg tot een druk op de lonen in dat segment. Daarmee dreigt een samenleving waarin het werk nog minder eerlijk zal verdeeld zijn dan het al was en hoogopgeleiden hun maatschappelijke positie nog kunnen verbeteren. Die toenemende ongelijkheid kan een groot gevaar zijn voor de sociale cohesie in de samenleving.

Het debat over de invloed van automatisering en robotisering mag daarom niet enkel gaan over de mate waarin dit al dan niet leidt tot minder arbeid, maar moet ook handelen over de invloed ervan op de organisatie en kwaliteit van de (nog bestaande, hervormde of gecreëerde) arbeid, de mogelijke ongelijkheden die hiermee gepaard gaan, en de maatschappelijke maatregelen die nodig zijn om deze ongelijkheden aan te pakken.

De gegenereerde inkomensongelijkheid zou (deels) via bestaande instituties en sociale zekerheidsregelingen gedempt kunnen worden (hoewel sommigen zich vragen stellen bij de mate waarin dit in de toekomst nog mogelijk zal zijn en menen dat er dringend nood is aan een hertekening van herverdelings- en belastingsystemen. Maar voor de kwaliteit van werk, en de zekerheid van het hebben van werk zouden instituties onvoldoende aangepast zijn. Nieuwe technologieën zouden immers  leiden tot de (sterkere) opkomst van flexibele werkvormen, waaraan jongeren en lager opgeleiden meer onderhevig zijn. Dit kan leiden tot een hogere (werk)onzekerheid en stress, een lagere sociale bescherming voor tegenslag in het leven, minder opleidingskansen op de werkvloer, … met andere woorden minder kansen voor (een deel van de) jongeren en minder opgeleiden om een goed leven op te bouwen (in termen van woning, gezin, gezondheid, pensioen…). Anderen beargumenteren bovendien dat de jobs die zullen bijkomen, niet passen bij degenen die hun job zullen verliezen en er dus een grote mismatch zal zijn tussen de huidige vaardigheden van bepaalde groepen (lager opgeleide) (jongere) werknemers en het aangeboden onderwijs enerzijds, de arbeidsmarkt van de toekomst anderzijds.

Enkele vragen die aan bod kwamen tijdens het debat :

  • Hoe creëren we een ‘inclusive society’ voor jongeren  en zorgen we ervoor dat de robot de sociale cohesie in de samenleving niet ondermijnt?
  • Wat doen we met jongeren die duurzaam in het flexibele arbeidscircuit belanden of niet (meer) mee kunnen?
  • Welke (opleidings)mogelijkheden geven we jongeren zowel op als buiten de werkvloer?
  • Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat de baten van de digitalisering zo breed mogelijk gedeeld worden?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de enorme winsten die in sommige sectoren/bedrijven zullen gemaakt worden niet leiden tot meer polarisatie in de samenleving, maar gebruikt kunnen worden om de verliezen elders te compenseren?

 

De sprekers:

Bas ter Weel

Bas ter Weel is sinds september 2016 algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor was hij onder meer onderdirecteur van het Centraal Planbureau en hoogleraar economie aan de Universiteit Maastricht.

Hij heeft jarenlange ervaring als wetenschapper, beleidsonderzoeker, toezichthouder en adviseur. Zijn expertise bevindt zich onder meer op het terrein van de arbeidsmarkt, flexibilisering, sociale zekerheid en het onderwijs, maar ook op het terrein van innovatie en technologie, internationale betrekkingen en financiële markten.

Ter Weel geeft leiding aan uitdagende en complexe onderzoeksprojecten in opdracht van de Nederlandse overheid, internationale organisaties, toezichthouders en het bedrijfsleven. Onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen, zoals de invloed van robotisering op de toekomst van werk, de noodzakelijke vaardigheden voor de toekomst, of de voordelen en valkuilen van flexibilisering, behoren tot zijn werkterrein. Ter Weel publiceert regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften met gerenommeerde wetenschappers. Zijn bekendste werk heeft hij samen met Nobelprijswinnaar James Heckman verricht op het terrein van vroege ontwikkeling van kinderen en het belang van niet-cognitieve vaardigheden voor sociaaleconomisch succes. Daarnaast heeft hij onder andere gepubliceerd op het terrein van (sociale) innovatie en de effecten van ICT op de arbeidsmarkt.

Naast zijn werk bij SEO bekleedt Ter Weel een aantal nevenfuncties. Zo is hij onder andere kroonlid van de Sociaal Economische Raad (SER), toezichthouder bij scholengemeenschap PCBO te Apeldoorn, bestuurslid van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) en co-editor van De Economist. Daarnaast is hij research fellow bij het Tinbergen instituut, het IZA (Bonn), het ROA en NSI (Maastricht), en SKOPE (Oxford).

 

Monique Dagnaud

Monique Dagnaud is emeritus onderzoeksdirecteur aan het Institut Marcel Mauss van de CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) in Frankrijk. Ze onderwijst aan de École des Hautes Études en Sciences Sociales en in de professionele master van l’INA, en was docent aan l’Institut d’Études Politiques de Paris van 1977 tot 2008. Ze was lid van de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel van 1991 tot 1999 en van de Conseil de surveillance du groupe Le Monde van 2005 tot 2010.

Ze is gespecialiseerd in alle aspecten van media en communicatie. Ze heeft ook een grote interesse in de cultuur van adolescenten en post-adolescenten. Ze verrichte verschillende onderzoeken over jongeren, hun culturele praktijken en de moeilijkheden die ze ondervinden om zich in de samenleving te integreren. Sinds 2008 exploreert ze de antropologische veranderingen die de internetsamenleving teweegbrengt, door in eerste instantie de nieuwe generaties te observeren. Dit leide in 2011 tot het boek «Génération Y, les jeunes et les réseaux sociaux : de la dérision à la subversion». Een nieuwe herwerkte versie verscheen in januari 2013.

Haar laatste boek  «Le modèle Californien, comment l’esprit collaboratif change le monde» werd in 2016 gepubliceerd. In dit boek exploreert ze de effecten en gevolgen van de digitale deeleconomie die is ontstaan in Californië. Gestoeld op samenwerking, gedeeld gebruik, innovatie en ondernemerschap, biedt deze nieuwe vorm van samenleven een beeld van een mogelijke toekomst voor de rest van de planeet. Ze wijst echter ook op de mogelijke gevaren van deze deeleconomie, die voornamelijk wordt opgezet door jonge hoogopgeleide stedelingen.

Monique Dagnaud schrijft regelmatig bijdragen op Telos-eu en Slate.fr en is tevens actief in organisaties ter bevordering van de integratie van jongeren.

Debat

Deze sprekers hebben hun visie over de thematiek met het publiek gedeeld en gereageerd op de standpunten van Jean-Claude Daoust, een Belgisch geëngageerd en visionair ondernemer, voorzitter van de Raad van Bestuur van Daoust Interim, en van Jochanan Eynikel, businessfilosoof en expert mensgericht ondernemen & toekomstdenken bij Etion (Forum voor geëngageerd ondernemen), auteur van ‘Robot aan het stuur’. Daarna beantwoordden zij vragen van het publiek.

Het debat werd gemodereerd door Han Renard (Knack) en Béatrice Delvaux (Le Soir).

Programma

Op 13 Juni 2018 van 18u tot 21u, in Rotonde Bertouille in het Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR), Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.

18u: Onthaal met broodjes

18u30 : Inleiding door Olivier Servais, voorzitter van de Stichting P&V.

18u45 : Presentatie van Bas ter Weel

19u05 : Presentatie van Monique Dagnaud

19u25 : Eerste reactie door Jean-Claude Daoust

19u35 : Tweede reactie door Jochanan Eynikel

19u45 : Debat gemodereerd door Han Renard (Knack) en Béatrice Delvaux (Le Soir)

21u : Afsluiting van de conferentie met een receptie.

Simultane vertaling Nederlands-Frans.

Persoverzicht

"Deze artikels worden weergegeven met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk daaropvolgend gebruik moet worden onderworpen aan een specifieke vergunning van de beheermaatschappij Copiepresse : info@copiepresse.be "

PowerPointpresentaties

Partners

           

 

le soir sans image.png (Versie 1.0)

Miniatuurafbeelding Geupload door Saskia De Groof, 11/07/18 15:43
Preview

knack sans image.png (Versie 1.0)

Miniatuurafbeelding Geupload door Saskia De Groof, 11/07/18 15:43
Preview

Monique Dagnaud.pdf (Versie 1.0)

Miniatuurafbeelding Geupload door Saskia De Groof, 11/07/18 15:33
Preview
1 van 22

Bas ter Weel.pdf (Versie 1.0)

Miniatuurafbeelding Geupload door Saskia De Groof, 11/07/18 15:33
Preview
1 van 13

Artikels verschenen in de geschreven pers

"Deze artikels worden weergegeven met de toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk daaropvolgend gebruik moet worden onderworpen aan een specifieke vergunning van de beheermaatschappij Copiepresse : info@copiepresse.be "

 

Artikels verschenen online

De laureaten van onze projectoproep: "My Future, Our Society"

In 2016 deed Stichting P&V een projectoproep naar organisaties die werken met en voor jongeren. Het doel: jongeren en jongvolwassenen ervan bewust maken dat ze via collectieve actie persoonlijke problemen kunnen oplossen of wensen kunnen verwezenlijken. Uit cijfers blijkt namelijk dat slechts 16% van hen rekent op de politiek en collectieve oplossingen om hen te helpen bij hun problemen of dromen. Ze rekenen vooral op zichzelf, hun familie en een portie geluk. Stichting P&V wil aantonen dat het ook anders kan. Ook wil zij met haar initiatief politieke instellingen responsiever maken voor de problemen en wensen van jongeren.

De Stichting P&V heeft op dinsdag 23 mei 2017, tijdens haar jaarlijkse conferentie en debat, de acht laureaten bekendgemaakt van haar projectoproep “My Future, Our Society”. Vier Franstalige en vier Nederlandstalige projecten werden geselecteerd na een uitgebreide selectieprocedure. Zij krijgen beurzen om gedurende anderhalf jaar hun plannen te realiseren

Meer lezen

My Future, Our Society: A call for action

De Stichting P&V organiseert een conferentie en debat op 23 mei 2017 om 18u in de studio 1 van Flagey te Brussel rond politieke aliënatie (van jongeren) en de nood aan revitalisatie van collectieve actie.

 

We hebben de eer Agathe Cagé, mede-oprichter van de think tank Cartes sur table, Paul Dekker, hoogleraar Civil Society aan de Universiteit van Tilburg en hoofd van de onderzoekssector Participatie, Cultuur en Leefomgeving bij het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) in Nederland en Raphaël Glucksmann, Frans essayist en documentairemaker te mogen verwelkomen. Olivier Servais, professor antropologie en voorzitter van de Stichting P&V, zal de avond inleiden. De laureaten van onze projectoproep "My Future, Our Society" gelanceerd in 2016 zullen ook tijdens dit evenement bekendgemaakt worden.

We hebben ook enkele belangrijke Belgische academici en experts uitgenodigd om het woord te nemen en het debat te stimuleren, meer bepaald:  Tine De Moor, hoogleraar Sociale en Economische Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en expert in onderzoek naar instituties voor collectieve actie, Dries Gysels, oprichter en coördinator van Lab van Troje en organisator van de eerste Belgische editie van de Burgermeesteracademie, en Philippe Van Parijs, hoogleraar aan de Universiteit van Louvain-la Neuve (UCL) waar hij de Hoover-leerstoel voor Economische en Sociale Ethiek bezet, en maatschappelijk erg actief.

Meer lezen

Burgerschapsprijs 2015

De Burgerschapsprijs 2015 gaat naar Frans De Clerck en Eric Domb

Op woensdag 2 december 2015 heeft de Stichting P&V voor het elfde jaar op rij haar Burgerschapsprijs uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

De Burgerschapsprijs 2015 gaat naar Frans De Clerck en Eric Domb. Zij bewijzen, elk op hun manier, dat succesvol ondernemen samen kan gaan met goed burgerschap en met een ethische en respectvolle benadering van de mensen, de samenleving en de planeet. Zij hebben ook aangetoond dat ondernemen een belangrijke grondslag kan zijn van goed burgerschap. Dat het een belangrijke manier is om te streven naar een betere en meer rechtvaardige wereld.

Meer lezen

Europese conferentie te Brussel over vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid - 8 mei 2015

Op 8 mei 2015 heeft de Stichting P&V een conferentie te Brussel georganiseerd die haar uitgebreid onderzoeks- en actieprogramma rond de integratie van jongeren uitgesloten door vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid afsluit.

De conferentie heeft de bevindingen voorgesteld en besproken van 6 Belgische projecten die werken aan de sociale en economische integratie van jongeren en door de Stichting P&V ondersteund werden. Daarnaast kwamen nog een tiental andere Belgische en internationale good practices aan het woord tijdens verschillende groepsateliers.

Met de steun van de Belgische Nationale Loterij.

Meer lezen

From declinism to hope: debating our future

Naar aanleiding van onze studie over de toekomstverwachtingen van jongvolwassenen en de verschijning van het boek “Voorbij het narratief van neergang” van Mark Elchardus in 2015, organiseerde de Stichting P&V een avondconferentie en debat, op 24 mei 2016 om 18 uur, te Brussel over declinisme en politieke vervreemding bij jongeren. Het doel van dit event was een meer genuanceerde visie op de thematiek naar voor te brengen en oplossingen voor te stellen voor de toekomst van onze samenleving.

Naar aanleiding van de grote uitdagingen waarvoor België en Europa staan, leek het ons essentieel een aantal inspirerende sprekers uit te nodigen die hun licht op de thematiek laten schijnen en een meer hoopvolle visie van de samenleving naar voor kunnen brengen. We willen hiermee niet alleen het publiek, maar ook de politieke wereld, het maatschappelijk middenveld, de media… stimuleren in dit belangrijk maatschappelijk debat hun rol op te nemen.

Onder de uitgenodigde sprekers, konden we rekenen op de aanwezigheid van onder anderen, Jean-François Caron, een Franse visionaire burgemeester, de professor en socioloog Frank Furedi, Raphaël Liogier, socioloog, filosoof, hoogleraar aan het Instituut voor Studies van Aix-en-Provence Policy, Paul Scheffer, columnist, en hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg, en Mark Elchardus, socioloog en auteur van "Voorbij het narratief van neergang", en Olivier Servais, professor, antropoloog en geschiedschrijver.
 

 

Meer lezen

NIEUW BOEK OVER TOEKOMSTVERWACHTINGEN VAN JONGVOLWASSENEN

Op 6 oktober 2015 verscheen het boek “Voorbij het narratief van neergang” van Mark Elchardus, resultaat van een onderzoek waarbij 2000 jongvolwassenen werden bevraagd. Het onderzoek gebeurde in samenwerking met de Stichting P&V.

Over hun persoonlijke leven – hun werk, loopbaan, gezinsleven, woning, woonomgeving – zijn de leden van deze generatie (zeer) optimistisch. Dat staat echter in scherp contrast tot hun verwachtingen voor de samenleving. Daar verwachten zij steile neergang, zien zij alles van waarde (werkgelegenheid, werkzekerheid, veiligheid, milieu, sociale cohesie…) verloren gaan. In het boek worden de gevolgen van dat geloof in neergang, dat declinisme, grondig onderzocht.

 

 

 

Meer lezen

Nieuwe projectoproep: My Future, Our Society

Slechts 16% van de jongvolwassenen rekent op de politiek om hen te helpen bij het oplossen van hun problemen of het realiseren van hun dromen. Zij rekenen vooral op zichzelf, hun familie en een portie geluk. De politiek verliest echter haar zin als mensen niet beseffen dat een goede job, een comfortabele woning, een aangename buurt, veilige straten, degelijke zorgen als men ziek wordt,... heel sterk aan collectieve voorwaarden gebonden zijn.

Om deze « politieke vervreemding » tegen te gaan, wil het nieuwe meerjarenproject van de Stichting P&V jongeren en jongvolwassenen weer verzoenen met maatschappelijk engagement en de politiek in de ruime zin, door hen te tonen dat via collectieve actie persoonlijke problemen kunnen opgelost worden of wensen kunnen verwezenlijkt worden.

Meer lezen

Laureaten 10de burgerschapsprijs bekend!

Op dinsdag 18 november 2014 heeft de Stichting P&V voor het tiende jaar op rij haar Burgerschapsprijs uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

De Burgerschapsprijs 2014 gaat naar twee personen die dagelijks actief zijn in het bieden van kansen op volwaardige maatschappelijke participatie aan sociaal kwetsbare groepen. Reinhilde Decleir doet dit langs sociaal-artistieke weg terwijl Ho Chul Chantraine een sociaaleconomisch pad bewandelt.

Ontdek de kandidaten hier

Nieuw rapport over toekomstverwachtingen van jongvolwassenen

Op 10 december 2014 werd het derde rapport van het onderzoek rond toekomstverwachtingen van jongvolwassenen voorgesteld. Bijna 2000 Belgische jongvolwassenen tussen 25 en 35 jaar namen aan het onderzoek deel. Deze studie van de Stichting P&V wordt uitgevoerd door Mark Elchardus en zal de basis vormen van een nieuw groot project van de Stichting voor de jaren 2015-2017.

 


 

Ontdek de resultaten hier