Connecting you(th)

Oproep naar artikels over het doorbreken van scheidslijnen in de samenleving

Onderwijskloof

De Stichting P&V bindt de strijd aan tegen de uitsluiting van jongeren. Steeds meer lijken er twee groepen (jongeren) naast elkaar in de samenleving te leven,vooral volgens onderwijsniveau- of vorm. 

Kort of praktisch geschoolden en hoger geschoolden komen elkaar nog zelden tegen. Ze wonen in andere buurten, ze gaan naar andere sportclubs of scholen, ze ontmoeten elkaar niet via sociale media en komen elkaar ook niet meer tegen in de kerk of het leger.

Waar er vroeger verzuiling was naar politieke en religieuze overtuiging, is opleidingsniveau volgens sommigen de nieuwe verzuiling. Deze groepen zien elkaar niet alleen weinig, ze maken zich ook zorgen over verschillende zaken. De enen  maken zich bijvoorbeeld zorgen over het milieu, het (hoger) onderwijs en de gezondheidszorg. Lager opgeleiden hebben vooral zorgen over criminaliteit, migratie en werkloosheid.

Hoewel deze onderwijskloof niet nieuw is, menen sommigen dat deze de laatste jaren verscherpt is. Bovendien komt ook het groeiende besef van de consequenties van de onderwijskloof op de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich kan terugvinden.

Oproep tot bijdragen

Daarom zette de Stichting P&V een grootscheepse actie op touw onder de naam Connecting you(th). Over het doorbreken van scheidslijnen in de samenleving. In een eerste fase werd de relevante wetenschappelijke informatie over dit onderwerp  verzameld aan de hand van een oproep naar wetenschappelijke artikels die op een gedegen, empirisch gevalideerde en originele wijze inzicht kunnen brengen in (1) de grote scheidslijnen in onze samenleving, meer bepaald volgens onderwijs, en de mate waarin deze al dan niet zijn toegenomen, welke factoren hierin een rol spelen, en met welke consequenties; (2) nieuwe ontmoetingsplekken en spilfiguren die groepen jongeren/jongvolwassen bij elkaar kunnen brengen; (3) good practices die scheidslijnen binnen groepen jongeren/jongvolwassenen op een succesvolle manier proberen te doorbreken; …

SELECTIEPROCEDURE

De artikels werden eerst beoordeeld door drie lezers met een grote expertise over het onderwerp. In een tweede stap selecteerden de voorzitters van de Stichting P&V, uit de best gerangschikte artikelen in de eerste ronde, 5 winnende artikelen die elk een prijs van 2.000 euro ontvingen.


RESULTAAT 

Deze 5 artikelen zullen het onderwerp zijn van een later te verschijnen publicatie. De laureaten zullen uitgenodigd worden om hun werk toe te lichten en in debat te treden met wetenschappers, experts, actoren uit het veld en betrokken politici. De conclusies van deze artikels en debatten zullen als leidraad dienen voor het vervolg van dit meerjarenproject.

BIJDRAGEN

 • Paper 1: "Geographical inequalities in educational credentials, 1961-2011" written by Raf Vanderstraeten and Frederik Van der Gucht - UGent
 • Paper 2: "Education and selective mobility: How parental and ethnic background assort the relocations of young Brussels adults" written by Lena Imeraj and Sylvie Gadeyne - VUB
 • Paper 3: "Worlds apart? An empirical assessment of education as a social boundary among young people in Flanders" written by Bram Spruyt and Filip Van Droogenbroeck- VUB
 • Paper 4: "Building bridges in and with youth work. Connecting with vulnerable youngsters" written by Nathalie Van Ceulebroeck, Els De Ceuster and Britt Dehertogh- AP University Antwerp 
 • Paper 5: "Local community lifelong learning centres and supports as spatial relational systems: Changing diametric spaces of exclusion towards concentric spaces of inclusion for a spatial-ecological systems science" written by Paul Downes - Dublin City University

Download de samenvattingen

Connecting you(th). Doorbreken van scheidslijnen in de samenleving


De Stichting P&V bestrijdt de uitsluiting van de jongeren. Steeds meer lijken er twee groepen (jongeren) naast elkaar in de samenleving te leven, vooral volgens onderwijsniveau-of-vorm.

Kort of praktish geschoolden en hoger geschoolden  komen elkaar nog zelden tegen. Ze wonen in andere buurten, ze gaan naar andere sportclubs of scholen, ze ontmoeten elkaar niet via sociale media en komen elkaar ook niet meer tegen in de kerk of het leger. Waar er vroeger verzuiling was naar politieke en religieuze overtuiging, is opleidingsniveau volgens
sommigen de nieuwe verzuiling. Deze groepen zien elkaar niet alleen weinig, ze
maken zich ook zorgen over verschillende zaken. De enen maken zich bijvoorbeeld zorgen over het milieu, het (hoger) onderwijs en de gezondheidszorg. De anderen hebben vooral zorgen over criminaliteit, migratie en werkloosheid.

Hoewel deze onderwijskloof niet nieuw is, menen sommigen dat deze de laatste jaren verscherpt is . Bovendien komt ook het groeiende besef van de consequenties van de onderwijskloof op
de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich
kan terugvinden.

Daarom heeft de Stichting P&V een nieuw meerjarenproject gelanceerd dat Onderzoek en actie combineert en  verschillende fasen omvat:

FASE I

Het samenbrengen van wetenschappelijk onderbouwde kennis en inzichten over de grote scheidslijnen en ongelijkheden in onze samenleving in het algemeen, rond onderwijs in het bijzonder; de mogelijke manieren om deze scheidslijnen te doorbreken; de personen/groepen die hierin een sleutelrol spelen; nieuwe plekken van ontmoeting die mensen kunnen samenbrengen …

FASE II

Het grondig en op basis van expertise en ervaring bespreken van die kennis en inzichten, met de bedoeling beleidspistes en projecten te identificeren en te steunen die een grote kans maken om efficiënt bij te dragen tot het aanpakken van de gesignaleerde problemen.

Deze fase omvat een projectoproep en een jongerenforum. 

FASE III

Het bevorderen van dat beleid en het stimuleren en promoten van de ontwikkelde initiatieven en projecten.

 

Nieuwe projectoproep Connecting You(th) : Dien je dossier in voor 15 november 2021!

De Stichting P&V lanceert de projectoproep Connecting You(th) om wederzijdse ontmoetingen tussen jongeren van verschillende horizonten te bevorderen en/of te werken aan gemeenschappelijke doelen in de (buiten-)schoolse omgeving, de buurt of de vrijetijd. Niet alleen kan zo worden gewerkt aan het mentale welzijn maar ook aan het maatschappelijke welzijn en de cohesie in de samenleving.

Meer lezen

P&V Stichting zoekt kandidaten voor jongerenforum

 

Voor haar nieuwe project 'Connecting you(th). Doorbreken van scheidslijnen in de samenleving' wil de Stichting P&V een jongerenforum oprichten. Zo’n twintig jongeren tussen 17 en 23 krijgen hierin de kans om ervaring op te doen in actief burgerschap. Ken jij iemand in je familie of vriendenkring? Deel onze oproep gerust met hen.

Meer lezen

CONNECTING YOU(TH)

Komen we elkaar nog tegen of leven we vooral in onze eigen bubbels? De laatste jaren tekenen zich diepe kloven in de samenleving af, vooral volgens onderwijsniveau en -vorm. We wonen niet in dezelfde buurten, we gaan niet naar dezelfde sportclub of school, we ontmoeten elkaar niet op dezelfde plekken, en onze prioriteiten en interessesferen zijn verschillend.

Dit alles heeft negatieve consequenties voor de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich kan terugvinden. Door de coronacrisis dreigt deze polarisatie volgens sommigen groter te worden. Bovendien kwamen tijdens de coronacrisis de zelf- en identiteitsontwikkeling van jongeren onder druk te staan. Onderzoek toont aan dat sociale contacten en steun belangrijke voorspellers kunnen zijn voor veerkracht en een beter herstel na crisissituaties.

Met haar nieuw meerjarenproject wilt de Stichting P&V de nood aan sociale contacten en uitwisseling van jongeren combineren met de maatschappelijke nood aan gediversifieerde contacten, ontmoetingen en wederzijds begrip. Niet alleen kan zo worden gewerkt aan het mentale welzijn maar ook aan het maatschappelijke welzijn en de cohesie in de samenleving.

Het project zal uit twee luiken bestaan: een projectoproep en een jongerenforum.

 

Project oproep

De Stichting P&V lanceert de projectoproep Connecting You(th) om wederzijdse ontmoetingen tussen jongeren van verschillende horizonten te bevorderen en/of te werken aan gemeenschappelijke doelen.

Meer concreet is de Stichting P&V op zoek naar:

Wat?

 • Projecten die echte ontmoetingen tussen diverse (groepen) jongeren stimuleren, die echt leren luisteren naar behoeften van verschillende groepen jongeren vanuit gelijkwaardigheid, die stilstaan bij aannames en vooroordelen bij verschillende groepen, … Met andere woorden: projecten die werken aan een beter begrip en aanvaarding van de ‘andere’ via ontmoeting, discussie, sociaal contact. En/of: 
 • (Lokale) initiatieven die zoeken naar en werken aan gemeenschappelijke behoeften, wensen, problemen … van diverse (groepen) jongeren (i.p.v. te kijken naar wat ons verdeelt, zoeken naar wat ons verbindt). Met andere woorden: initiatieven die concreet op zoek gaan naar gemeenschappelijke doelen en hierrond samen acties ondernemen. 

Waar ?

De projecten of initiatieven die wederzijdse ontmoetingen tussen jongeren faciliteren en/of werken aan gemeenschappelijke doelen, kunnen betrekking hebben op de: 

 • (binnen- en buiten-) schoolse omgeving,
 • buurt,
 • vrijetijd

in heel België.

Voor wie ? 

De projectoproep is gericht naar organisaties in de ruime zin (VZWs, scholen, feitelijke verenigingen…) die werken met en voor jongeren tussen 12 en 25 jaar.
De ontvankelijkheids- en selectiecriteria zijn te vinden in de informatieve nota en het reglement. 

Wat biedt de Stichting P&V? 

 • Financiële beurzen tussen 5.000 en 25.000 euro voor de uitvoering van het project. De winnende projecten worden gekozen door het Jongerenforum van de Stichting P&V.
 • Input en bezoek van de jongeren van ons Jongerenforum. 
 • Begeleiding/coaching door collega’s van de P&V Groep voor de eigen werking van de organisatie, bv. rond communicatiestrategie, GDPR, netwerken, … (indien nodig).
 • Hulp en mogelijke aanvullende financiering bij het organiseren van een bijkomende civic crowdfundingscampagne bij Growfunding  (indien nodig en zolang het in het verlengde is van het door de Stichting P&V ondersteunde project).
 • Communicatie over en bekendmaking van het project in de media en binnen de netwerken van de Stichting P&V.

Meer informatie

Aarzel niet de informatieve nota van de projectoproep, met inbegrip van de ontvankelijkheids- en selectiecriteria, te lezen. Of download de infographic met de verschillende fases en belangrijke data van onze oproep

Timing

 • 15 november 2021: Deadline indienen dossier
 • 14 januari 2022: Selectie van de max. 40 gerangschikte dossiers voor de Expert Day
 • Februari 2022: Expert Day in Brussel 
 • Maart 2022: Aankondiging van winnende projecten 
 • April 2022-april 2023: Uitvoering van de projecten, tussentijdse ontmoeting, bezoek jongerenforum en extra ondersteuning indien nodig
 • Mei 2023: deelname aan het slotevent 

Dien je kandidatuursdossier in voor 15 november

Om je kandidatuur in te dienen, lees je best eerst de informatieve nota en het reglement en stuur je het ingevulde kandidatuursdossier in vóór 15 november om middernacht naar Saskia de Groof en Dunia Oumazza .

 


Jongerenforum


Voor haar nieuwe project wil de Stichting P&V een jongerenforum oprichten. Zo’n twintig jongeren tussen 17 en 23 krijgen hierin de kans om ervaring op te doen in actief burgerschap.


Praktische informatie

 • De jongeren zijn tussen 17 en 23 jaar oud en de groep wordt zo divers mogelijk samengesteld. Iedereen kan zich kandidaat stellen.
 • Het forum start met een openingsweekend in oktober 2021 en loopt tot mei 2023.
 • In die periode komen de jongeren een viertal keer fysiek samen en houden ze een aantal digitale ontmoetingen. Ze leggen ook projectbezoeken af en doen actief mee aan het slotevent van het project.

Geïnteresseerd?

Stuur het ingevulde aanmeldingsformulier in voor 4 oktober 2021 .


Meer informatie: Download het informatiedocument of neem contact op met de Stichting P&V: Saskia De Groof en Dunia Oumazza