Europese conferentie Connecting You(th) uitgesteld tot 28 oktober 2020

Omwille van de coronapandemie stelt de Stichting P&V haar Europese conferentie “Connecting You(th)” van 12 mei uit tot 28 oktober 2020.

Tijdens deze conferentie zal de Stichting P&V de vijf laureaten bekendmaken van haar oproep naar artikels, gelanceerd als onderdeel van haar nieuwe meerjarenproject rond de onderwijskloof in onze huidige samenlevingen.

De laureaten zullen er worden uitgenodigd om hun werk te presenteren en te debatteren met jongeren, actoren uit de praktijk, de wetenschappelijke wereld, en politieke en beleidsmiddens.

Meer lezen

 

Connecting you(th)

Oproep naar artikels over het doorbreken van scheidslijnen in de samenleving

Onderwijskloof

De Stichting P&V bindt de strijd aan tegen de uitsluiting van jongeren. Steeds meer lijken er twee groepen (jongeren) naast elkaar in de samenleving te leven. Deze groepen kristaliseren zich rond opleiding. Lager- en hoger opgeleiden en - bij jongeren, zij die schoollopen in algemene of meer theoretische studierichtingen en meer beroepsgeoriënteerde richtingen - komen elkaar nog zelden tegen. Ze wonen in andere buurten, ze gaan naar andere sportclubs of scholen, ze ontmoeten elkaar niet via sociale media en komen elkaar ook niet meer tegen in de kerk of het leger.

Waar er vroeger verzuiling was naar politieke en religieuze overtuiging, is opleidingsniveau volgens sommigen de nieuwe verzuiling. Lager- en hoger opgeleiden zien elkaar niet alleen weinig, ze maken zich ook zorgen over verschillende zaken. Hogeropgeleiden (ook jongeren) maken zich bijvoorbeeld zorgen over het milieu, het (hoger) onderwijs en de gezondheidszorg. Lager opgeleiden hebben vooral zorgen over criminaliteit, migratie en werkloosheid.

Hoewel deze onderwijskloof niet nieuw is, menen sommigen dat deze de laatste jaren verscherpt is en vooral groepen met een lagere opleiding minder goed in staat zijn om een goed leven uit te bouwen. Bovendien komt ook het groeiende besef van de consequenties van de onderwijskloof op de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich kan terugvinden.

Oproep tot bijdragen

Daarom zet de Stichting P&V een grootscheepse actie op touw onder de naam Connecting you(th). Over het doorbreken van scheidslijnen in de samenleving. In een eerste fase zal de meest recente en relevante wetenschappelijke informatie over dit onderwerp worden verzameld aan de hand van een oproep naar wetenschappelijke artikels die op een gedegen, empirisch gevalideerde en originele wijze inzicht kunnen brengen in (1) de grote scheidslijnen in onze samenleving, meer bepaald volgens onderwijs, en de mate waarin deze al dan niet zijn toegenomen, welke factoren hierin een rol spelen, en met welke consequenties; (2) nieuwe ontmoetingsplekken en spilfiguren die groepen jongeren/jongvolwassen bij elkaar kunnen brengen; (3) good practices die scheidslijnen binnen groepen jongeren/jongvolwassenen op een succesvolle manier proberen te doorbreken; …

De Engelstalige artikels zullen in eerste ronde beoordeeld worden door drie reviewers met een uitgebreide expertise in het onderzoek terzake. In een tweede ronde zal een hoogstaand leescomité, uit de best geplaatste artikels van de eerste ronde, de max. 10 winnende artikels kiezen die elk een prijs van 2.000 euro zullen ontvangen. het leescomité zal worden voorgezeten door dr. Olivier Servais, professor aan de UCLouvain, en dr. Jessy Siongers, senior researcher aan de UGent en VUB.

De artikels zullen worden voorgesteld op een Europese conferentie die zal plaatsvinden op 28 oktober 2020 te Brussel. De laureaten zullen er worden uitgenodigd om hun werk toe te lichten en te debatteren met actoren uit de praktijk, de wetenschappelijke wereld, en politieke en beleidsmiddens. De resultaten van deze conferentie zullen het vervolg van dit meerjarenproject bepalen.

Geinteresseerd?

​​​​​​​Vind hier wat meer informatie over het thema.

Samengevat

  • Het artikel moet ingediend vóór 30 juni 2019
  • Geschreven zijn in het Engels.
  • Niet meer dan 10.000 woorden bevatten.
  • Nog niet eerder gepubliceerd zijn.
  • Betrekking hebben op België of op een of meerdere Europese landen of OESO-landen.
  • Betrekking hebben op jongeren/jongerenvolwassenen (tot 30 jaar) of hiermee worden vergeleken.

Timeline

  • Februari 2019: Lancering oproep naar artikels
  • 30 juni 2019: Uiterste datum indiening van de artikels
  • November/december 2019: Bekendmaking van de resultaten
  • 28 oktober 2020: Colloquium

 

 

Europese conferentie - Connecting You(th)

Omwille van de coronapandemie stelt de Stichting P&V haar Europese conferentie “Connecting You(th)” van 12 mei uit tot 28 oktober 2020.

28 Oktober 2020, Brussel

De Stichting P&V is gestart met  haar nieuwe meerjarenproject "Connecting You(th). Doorbreken van scheidslijnen in de samenleving" dat gericht is op het overbruggen van de kloof tussen mensen met een hoog opleidingsniveau en laag opleidingsniveau. Om meer inzicht te krijgen in het onderwerp, hebben we in het voorjaar van 2019 een oproep naar artikels gelanceerd.  De artikels moesten inzicht kunnen brengen in (1) de grote scheidslijnen in onze samenleving, meer bepaald volgens onderwijs, en de mate waarin deze al dan niet zijn toegenomen, welke factoren hierin een rol spelen, en met welke consequenties; en/of (2) nieuwe ontmoetingsplekken en spilfiguren die groepen jongeren/jongvolwassen bij elkaar kunnen brengen; en/of (3) good practices die scheidslijnen binnen groepen jongeren/jongvolwassenen op een succesvolle manier proberen te doorbreken; …

De Engelstalige artikels werden beoordeeld door drie reviewers met een uitgebreide expertise in het onderzoek terzake. Uit de best geplaatste artikels van de eerste ronde selecteerde de jury de vijf winnende artikels die elk een prijs van 2.000 euro zullen ontvangen. Het leescomité werd voorgezeten door dr. Olivier Servais, professor aan de UCLouvain, en dr. Jessy Siongers, senior researcher aan de UGent en VUB.

De vijf winnende artikels zullen worden voorgesteld op een Europese conferentie die zal plaatsvinden op 28 oktober 2020 te Brussel. De laureaten zullen er worden uitgenodigd om hun werk toe te lichten en te debatteren met actoren uit de praktijk, de wetenschappelijke wereld, en politieke en beleidsmiddens.

Bovendien hebben we de eer om Paul Collier, hoogleraar economie aan de Universiteit van Oxford en laureaat van de Burgerschapsprijs van de Stichting P&V in 2017, te mogen verwelkomen. Paul Collier zal enkele bevindingen uit zijn laatste boek "The Future Of Capitalism: Facing the New Anxieties" presenteren, waarin hij onder andere probeert oplossingen te vinden voor de drie grote kloven in onze samenlevingen: tussen de stedelijke en de provinciale gebieden, tussen de lager en de hoger opgeleide en tussen de arme en de rijke bevolkingsgroepen.

Beate Volker, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, zal ook aanwezig zijn en een aantal van de resultaten bespreken van haar onderzoek rond sociale netwerken, ongelijkheid in sociaal kapitaal en sociale cohesie, met een bijzondere aandacht voor de verschillen tussen groepen zoals mensen met een hoog opleidingsniveau en mensen met een laag opleidingsniveau.

Context

De Stichting P&V bindt de strijd aan tegen de uitsluiting van jongeren. Steeds meer lijken er twee groepen (jongeren) naast elkaar in de samenleving te leven. Deze groepen kristaliseren zich rond opleiding. Lager- en hoger opgeleiden en - bij jongeren, zij die schoollopen in algemene of meer theoretische studierichtingen en meer beroepsgeoriënteerde richtingen - komen elkaar nog zelden tegen.

Hoewel deze onderwijskloof niet nieuw is, menen sommigen dat deze de laatste jaren verscherpt is en vooral groepen met een lagere opleiding minder goed in staat zijn om een goed leven uit te bouwen. Bovendien komt ook het groeiende besef van de consequenties van de onderwijskloof op de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich kan terugvinden.

Daarom lanceert de Stichting P&V een nieuw meerjarenproject van Onderzoek/Actie, dat verschillende fasen omvat:

1. Het samenbrengen van wetenschappelijk onderbouwde kennis en inzichten over het onderwerp
2. Het grondig en op basis van expertise en ervaring bespreken van die kennis en inzichten, met de bedoeling beleidspistes en projecten te identificeren en te steunen die een grote kans maken om efficiënt bij te dragen tot het aanpakken van de gesignaleerde problemen.
3. Het bevorderen van dat beleid en het stimuleren en promoten van de ontwikkelde initiatieven en projecten.

 De resultaten van deze conferentie zullen het vervolg van dit meerjarenproject bepalen.

Programma

Het programma kan omwille van de specifieke gezondheidssituatie aan verandering onderhevig zijn. Meer informatie over het programma en inschrijving volgt binnenkort. Blijf op de hoogte!

Burgerschapsprijs 2019

Op woensdag 20 november 2019 heeft de Stichting P&V haar 15e Burgerschapsprijs uitgereikt aan de journalisten Geert Mak en Virginie Nguyen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving.

Dit jaar koos de jury twee laureaten die via getuigenissen en portretten van gewone mensen op een toegankelijke manier een breder verhaal en visie op onze samenleving naar buiten brengen. Zij doen dit elk op een manier die zij als geen ander beheersen: de ene via het woord en de andere via het beeld.
 

Meer lezen

Historiek

Al sinds de jaren dertig besteedt P&V, een coöperatieve verzekeraar en pionier op het gebied van de sociale economie in België, een deel van zijn winst aan maatschappelijk werk.

In de jaren negentig vertaalde het sociale engagement van P&V zich in een aantal acties om de uitsluiting van jongeren tegen te gaan. De Stichting P&V werd opgericht in 2000 en werkt sindsdien autonoom van haar mecenas, de P&V Groep. Erkend als stichting van openbaar nut sinds 2006, lanceert ze verschillende projecten in België en in Europa.

1995

De vzw Solidarsong houdt een sensibiliseringscampagne tegen de sociale uitsluiting van jongeren. De opbrengst van een concert wordt verdeeld over 13 projecten in heel België.

1997

Binnen de Koning Boudewijnstichting wordt het Fonds P&V tegen de sociale uitsluiting van jongeren opgericht. Haar meest opgemerkte actie was het Jongerenparlement dat door de Raad van Europa werd uitgeroepen tot modelproject voor burgerschap.

2000

De Stichting P&V wordt opgericht. Om een Europese dimensie te geven aan haar acties wordt de Stichting P&V medeoprichter van PEFONDES (Europese Groepering van Stichtingen van de Sociale Economie).

2001

PEFONDES lanceert een eerste gemeenschappelijk project onder de naam Samenleven in een kleurrijke maatschappij.

2004

Het tweede Europese project van PEFONDES is gericht tegen de Discriminatie van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt.

2004 – 2007

De Stichting P&V lanceert in België het project: Beter samen? Jongeren
voor toegankelijk jeugdwerk!

2006

De Stichting P&V organiseert het project Spot-on! The Music Project, dat aan jeugdbewegingen de kans biedt om muzikale projecten te realiseren.

2007– 2008

Tweede editie van Spot-On! The Music project.

2008 – 2009

Samen met PEFONDES werkt de Stichting P&V mee aan het project Burgerschap – Interculturaliteit –  Dialoog. Voor België wordt gekozen voor het thema Franstaligen en Nederlandstaligen: hoe met elkaar de dialoog aangaan?

2009 – 2012

De Stichting bevraagt jongeren in België over hun toekomst via het project 
Mijn wereld in 2030.

2012 – 2015

De Stichting P&V lanceert een uitgebreid onderzoeks / actieprogramma over voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid.

2016 - 2019

De Stichting P&V lanceert een uitgebreid onderzoeks / actieprogramma naar organisaties in de ruime zin (VZWs, scholen, feitelijke verenigingen…) die werken met en voor jongeren. Dit nieuwe project is genoemd:"My Future, Our Society", onze algemene doelstelling: jongeren en jongvolwassenen ervan bewust maken dat ze via collectieve actie, en in dialoog met andere actoren waaronder de (lokale) overheid en publieke instellingen, persoonlijke problemen kunnen oplossen of wensen kunnen verwezenlijken. Daarnaast hoopten we met dit project ook de politieke instellingen responsiever te maken voor de problemen en wensen van jongeren.

2019 - 2021

Steeds meer lijken er twee groepen (jongeren) naast elkaar in de samenleving te leven. Deze groepen kristaliseren zich rond opleiding. Hoewel deze onderwijskloof niet nieuw is, menen sommigen dat deze de laatste jaren verscherpt is. Daarom zet de Stichting P&V een grootscheepse actie op touw onder de naam Connecting you(th). Over het doorbreken van scheidslijnen in de samenleving.