KEY ENGAGING EDUCATIONAL PRACTICES

 

Het Erasmus+-programma beoogt acties op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport te ondersteunen voor de periode 2021-2027. Het helpt organisaties om in internationale partnerschappen te werken en innovatieve praktijken uit te wisselen. 

Context

Zoals de COVID-19-pandemie heeft aangetoond, is toegang tot onderwijs meer dan ooit van essentieel belang voor een snel herstel, waarbij gelijke kansen voor iedereen worden bevorderd. Als onderdeel van dit herstelproces tilt het Erasmus+-programma zijn inclusieve dimensie naar een nieuw niveau door persoonlijke, sociaal-educatieve en professionele ontwikkelingskansen in Europa en daarbuiten te bevorderen, met als doel niemand achter te laten. Het ondersteunen en faciliteren van transnationale en internationale samenwerking tussen organisaties op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport is van cruciaal belang om burgers meer sleutelcompetenties te geven, voortijdig schoolverlaten te bestrijden en de erkenning van competenties mogelijk te maken die door formeel, informeel en niet-formeel leren zijn verworven. Deze samenwerking vergemakkelijkt het verspreiden van ideeën, de overdracht van goede praktijken en expertise, en digitale capaciteitsopbouw, draagt zo bij tot onderwijs van hoge kwaliteit en versterkt de sociale cohesie.

Het KEEP project

De Stichting P&V neemt deel aan een consortium van 6 instellingen onder de coördinatie van France Education International uit 4 landen (Frankrijk, België, Polen en Griekenland) in het kader van een Erasmus+-project. De titel van het tweejarige project is: "Key Engaging Educational Practices used by secondary school teachers to keep connected with their students following the COVID-19 pandemic" (KEEP).

Doelstelling

Het doel van KEEP is de goede praktijken te delen die door leraren in het secundair onderwijs tijdens de COVID-19-pandemie zijn toegepast om contact met leerlingen te houden en het risico van schooluitval tegen te gaan. 
De Stichting P&V is belast met doelstelling 1 - "Situational review", met als doel een overzicht te geven van de evolutie en de impact van het onderwijsbeleid en de digitale strategie in de vier partnerlanden sinds het begin van de Covid-19-pandemie, om de factoren en obstakels voor doeltreffend afstandsonderwijs voor iedereen te identificeren.
De werkzaamheden zullen worden afgesloten met een Europees verslag over goede praktijken van innovatieve methodologieën die door leraren worden gebruikt om in contact te blijven met leerlingen ook vanop afstand, in de strijd tegen schooluitval en in een context van digitale kloof. 


Voortgang en resultaten van het project

Fase I

Onder leiding van de Stichting P&V worden in ondersaand verslag de nationale en regionale  maatregelen gepresenteerd die de onderwijsstelsels in staat stelden zich aan te passen en kwaliteitsonderwijs te blijven verstrekken tijdens de COVID-19-pandemie in Frankrijk, België, Polen en Griekenland. 


Het is het resultaat van het eerste jaar van de uitvoering van het project. In de loop van dit jaar hebben de partners gegevens verzameld en denationale, regionale en lokale maatregelen geanalyseerd die op scholen werden getroffen. Dit eerste resultaat van het consortium brengt de belangrijkste uitdagingen in kaart waarmee de onderwijssystemen van de partnerlanden de afgelopen jaren zijn geconfronteerd, zoals bijvoorbeeld de problemen met de abrupte omschakeling naar digitaal onderwijs, absenteïsme bij een deel van de leerlingen, leerachterstanden...


Download het verslag: Education and the Covid-19 pandemic a situational review of five Regions

Partners: 

  • CIEP France (France Education International)
  • Universiteit van Parijs Frankrijk
  • Panepistimio Patron Griekenland
  • Instytut Badan Edukacyjnych Polen
  • GIP Formation tout au long de la vie Frankrijk
  • Stichting P&V België.

De Burgerschapsprijs 2021 gaat naar Jean Drèze

Op dinsdag 30 november 2021 reikte de Stichting P&V haar 17e Burgerschapsprijs uit aan Jean Drèze. De Burgerschapsprijs gaat jaarlijks naar personen die zich op voorbeeldige wijze inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving. Jean Drèze krijgt de prijs voor zijn werk als ontwikkelingseconoom en zijn strijd voor sociale gelijkheid in India en elders. Wegens de coronacrisis werd de officiële uitreiking uitgesteld tot 27 juini 2022.

 

Een engagement dat al vroeg begon

Jean Drèze werd geboren in Leuven, in 1959, en studeerde wiskundige economie aan Essex University. Zijn vader richtte het Centrum voor Operationeel Onderzoek en Econometrie op in Leuven en verhuisde dat later naar de Université Catholique de Louvain-la-Neuve.

Zijn engagement begon al op de schoolbanken, waar hij diep werd geraakt door de hongersnood van 1972 in de Sahel. Jean Drèze: “Ik kreeg het geloof in de maakbaarheid van de wereld al van thuis uit mee, en dat groeide doorheen de middelbare school, dankzij veel gesprekken én acties met medeleerlingen en goede leerkrachten.”

Van Waver tot Ranchi

 

Hij woont sinds 1979 in India, met uitzondering van zijn Londense periode, toen hij in 1988 een betrekking aanvaardde aan de prestigieuze London School of Economics om samen met Amartya Sen (Nobelprijswinnaar voor de Economie) te werken, die hij een paar jaar eerder had ontmoet.

In Londen leefde hij met krakers en voerde campagne voor het recht op huisvesting. Uit deze strijd kwam een boek voort "No. 1 Clapham Road : The diary of a squat", gepubliceerd onder de pseudoniem, Jean Delarue. Tegelijkertijd schreef hij met Amartya Sen het boek "Hunger and Public Action", dat wordt beschouwd als een belangrijke bijdrage tot het economisch denken en het beleid inzake hongerbestrijding. Verschillende andere samenwerkingen met Sen en andere vooraanstaande economen zullen volgen. Hij is thans honorair hoogleraar aan de Delhi School of Economics en gasthoogleraar aan de universiteit van Ranchi.

Van onderzoek naar actie

Om hen echt te kunnen begrijpen, kiest Jean Drèze er bewust voor om heel eenvoudig te leven tussen de mensen waarvoor hij zich inzet en

waarover hij onderzoek verricht. Sinds zijn twintigste, toen hij voor het eerst naar New Delhi kwam om zijn doctoraat te schrijven, heeft hij een uiterst eenvoudige levensstijl aangenomen, dicht bij de dorpelingen. Naast zijn academisch werk is hij actief betrokken geweest bij vele sociale bewegingen, waaronder de vredesbeweging, de campagne voor het recht op informatie en de campagne voor het recht op voedsel in India. Het was ook Jean Drèze die de eerste versie van de National Rural Employment Guarantee Act, die voorziet in arbeidsrechten en sociale zekerheid, heeft bedacht en mede heeft opgesteld.

Gie Goris, voormalig hoofdredacteur van Mo* Magazine, die de laudatio van Jean Drèze zal uitspreken op de uitreiking, zegt over hem: "Jean Drèze is niet in staat een buitenstaander te zijn. Academische rigueur betekent voor hem niet dat hij afstandelijk of afzijdig moet zijn, maar dat hij zich moet verdiepen en engageren. Hij kan niet betrokken zijn bij sloppenwijkbewoners zonder zelf in de sloppenwijk te wonen, hij kan niet pleiten voor actie ten behoeve van de daklozen zonder zelf een kraker onder hen te worden, hij kan niet in India wonen zonder betrokken te zijn bij sociale actie en pleitbezorging - en hij kan niet pleiten zonder deel uit te maken van het miljard mensen voor wie hij pleit.” Hij zal dan ook in 2002 het Indisch staatsburgerschap aannemen.

Activisme als levensmissie

Met de Burgerschapsprijs willen wij de aandacht vestigen op het belang van engagement in de samenleving. Jessy Siongers, covoorzitter van de Stichting P&V: "Actief en exemplarisch burgerschap is wat deze prijs in de verf wil zetten. Dankzij het werk van Jean Drèze is het leven van vele Indiaanse mannen en vrouwen gevoelig verbeterd. In het besef dat hij niet naar erkenning op zoek gaat, willen wij met de Burgerschapsprijs toch ieders aandacht vestigen op zijn engagement en impact. Jean Drèze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een behoefte om zich in te zetten voor de maatschappij, geënt op de overtuiging dat hij zijn eigen waarden in de praktijk moet brengen. Zijn levenswandel en zijn missie om sociale ongelijkheid te bestrijden, zijn een bron van inspiratie voor veel mensen in België en in de wereld zijn.".

De Covid-crisis en haar verwoestende gevolgen in India, zetten Jean Drèze aan om zijn dagelijkse strijd tegen de sociale ongelijkheden voort te zetten. Het recht op onderwijs, maar bovenal het recht op gezondheid, is van fundamenteel belang geworden in een tijd van wereldwijde pandemie.

Met de burgerschapsprijs kan Jean Drèze een project naar keuze in India steunen, dat in de lijn ligt van de missie van de Stichting P&V. Hij koos voor Mobile Creches, een baanbrekende organisatie die zich inzet voor het recht van uitgesloten kinderen in India op zorg en ontwikkeling. Jean Drèze: "Mobile Creches (MC) heeft een leidende rol gespeeld bij de oprichting van crèches op bouwplaatsen voor de kinderen van bouwvakkers, evenals bij de campagne voor het recht op voorschoolse ontwikkeling en bescherming van alle Indiase kinderen. Wij zijn ook medestanders geweest in de campagne voor het recht op voedsel. MC's werk is een blijvende bron van inspiratie.”

Download de brochure over de Laureaat 2021

PERSOVERZICHT

GESCHREVEN :

Knack, Jeroen Zuallaert, " Jean Drèze: Er is geen enkele reden waarom zo veel Indiërs honger moeten lijden ",p.8 01/12/2021,p.8

Le Soir, Vanessa Dougnac, "Jean Drèze, prix de la Citoyenneté: «Nous devons dépasser notre mode de pensée égoïste»" 01/12/2021, p. 16

Le Soir, Vanessa Dougnac, "Les Racines élémentaires de Jean Drèze: «J’ai été attiré hors des sentiers battus, d’abord par l’Inde à deux repries» " 04/12/2021, p. 2

De Morgen, Jan Stevens, "Jean Drèze: econoom, mens van goede wil en winnaar Burgerschapsprijs 2021. "Ik voelde me gelukkiger,daar in de sloppenwijk"" 24/12/2021 p.12

ONLINE:

MO*-Topeconoom Jean Drèze: ‘Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer’ - 01/12/2021
RTL Info - L'économiste Jean Drèze remporte le prix de la Citoyenneté -  01/12/2021
DH Les Sports+ (dhnet.be) - L'économiste Jean Drèze remporte le prix de la Citoyenneté -  01/12/2021
La Libre - L'économiste belge Jean Drèze remporte le prix de la Citoyenneté -  01/12/2021
BX1-  L'économiste Jean Drèze remporte le prix de la Citoyenneté -  01/12/2021

 

Het KEEP Project-Publicatie van het rapport : Education and the Covid-19 pandemic a situational review of five Regions

Onder leiding van de Stichting P&V in België worden in dit verslag de nationale en regionale  maatregelen gepresenteerd die de onderwijsstelsels in staat stelden zich aan te passen en kwaliteitsonderwijs te blijven verstrekken tijdens de COVID-19-pandemie in Frankrijk, België, Polen en Griekenland. 
Het is het resultaat van het eerste jaar van de uitvoering van het project.Dit eerste resultaat van het consortium brengt de belangrijkste uitdagingen in kaart waarmee de onderwijssystemen van de partnerlanden de afgelopen jaren zijn geconfronteerd, zoals bijvoorbeeld de problemen met de abrupte omschaakeling naar digitaal onderwijs, absenteïsme bij een deel van de leerlingen,leerachterstanden...

 

Meer lezen

keep-situational-review (1).pdf (Versie 1.0)

Miniatuurafbeelding Geupload door Marie Delloye, 29/06/22 16:01
Preview
1 van 100

keep-situational-review.pdf (Versie 1.0)

Miniatuurafbeelding Geupload door Marie Delloye, 29/06/22 15:55 WP1_Keep
Preview
1 van 100