Connecting you(th)

Oproep naar artikels over het doorbreken van scheidslijnen in de samenleving

Onderwijskloof

De Stichting P&V bindt de strijd aan tegen de uitsluiting van jongeren. Steeds meer lijken er twee groepen (jongeren) naast elkaar in de samenleving te leven,vooral volgens onderwijsniveau- of vorm. 

Kort of praktisch geschoolden en hoger geschoolden komen elkaar nog zelden tegen. Ze wonen in andere buurten, ze gaan naar andere sportclubs of scholen, ze ontmoeten elkaar niet via sociale media en komen elkaar ook niet meer tegen in de kerk of het leger.

Waar er vroeger verzuiling was naar politieke en religieuze overtuiging, is opleidingsniveau volgens sommigen de nieuwe verzuiling. Deze groepen zien elkaar niet alleen weinig, ze maken zich ook zorgen over verschillende zaken. De enen  maken zich bijvoorbeeld zorgen over het milieu, het (hoger) onderwijs en de gezondheidszorg. Lager opgeleiden hebben vooral zorgen over criminaliteit, migratie en werkloosheid.

Hoewel deze onderwijskloof niet nieuw is, menen sommigen dat deze de laatste jaren verscherpt is. Bovendien komt ook het groeiende besef van de consequenties van de onderwijskloof op de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich kan terugvinden.

Oproep tot bijdragen

Daarom zette de Stichting P&V een grootscheepse actie op touw onder de naam Connecting you(th). Over het doorbreken van scheidslijnen in de samenleving. In een eerste fase werd de relevante wetenschappelijke informatie over dit onderwerp  verzameld aan de hand van een oproep naar wetenschappelijke artikels die op een gedegen, empirisch gevalideerde en originele wijze inzicht kunnen brengen in (1) de grote scheidslijnen in onze samenleving, meer bepaald volgens onderwijs, en de mate waarin deze al dan niet zijn toegenomen, welke factoren hierin een rol spelen, en met welke consequenties; (2) nieuwe ontmoetingsplekken en spilfiguren die groepen jongeren/jongvolwassen bij elkaar kunnen brengen; (3) good practices die scheidslijnen binnen groepen jongeren/jongvolwassenen op een succesvolle manier proberen te doorbreken; …

SELECTIEPROCEDURE

De artikels werden eerst beoordeeld door drie lezers met een grote expertise over het onderwerp. In een tweede stap selecteerden de voorzitters van de Stichting P&V, uit de best gerangschikte artikelen in de eerste ronde, 5 winnende artikelen die elk een prijs van 2.000 euro ontvingen.


RESULTAAT 

De laureaten zullen uitgenodigd worden om hun werk toe te lichten en in debat te treden met wetenschappers, experts, actoren uit het veld en betrokken politici. De conclusies van deze artikels en debatten zullen als leidraad dienen voor het vervolg van dit meerjarenproject.

BIJDRAGEN

 • Paper 1: "Geographical inequalities in educational credentials, 1961-2011" written by Raf Vanderstraeten and Frederik Van der Gucht - UGent
 • Paper 2: "Education and selective mobility: How parental and ethnic background assort the relocations of young Brussels adults" written by Lena Imeraj and Sylvie Gadeyne - VUB
 • Paper 3: "Worlds apart? An empirical assessment of education as a social boundary among young people in Flanders" written by Bram Spruyt and Filip Van Droogenbroeck- VUB
 • Paper 4: "Building bridges in and with youth work. Connecting with vulnerable youngsters" written by Nathalie Van Ceulebroeck, Els De Ceuster and Britt Dehertogh- AP University Antwerp 
 • Paper 5: "Local community lifelong learning centres and supports as spatial relational systems: Changing diametric spaces of exclusion towards concentric spaces of inclusion for a spatial-ecological systems science" written by Paul Downes - Dublin City University

Download de samenvattingen

KEY ENGAGING EDUCATIONAL PRACTICES

Het Erasmus+-programma beoogt acties op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport te ondersteunen voor de periode 2021-2027. Het helpt organisaties om in internationale partnerschappen te werken en innovatieve praktijken uit te wisselen. 

Context

Zoals de COVID-19-pandemie heeft aangetoond, is toegang tot onderwijs meer dan ooit van essentieel belang voor een snel herstel, waarbij gelijke kansen voor iedereen worden bevorderd. Als onderdeel van dit herstelproces tilt het Erasmus+-programma zijn inclusieve dimensie naar een nieuw niveau door persoonlijke, sociaal-educatieve en professionele ontwikkelingskansen in Europa en daarbuiten te bevorderen, met als doel niemand achter te laten. Het ondersteunen en faciliteren van transnationale en internationale samenwerking tussen organisaties op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport is van cruciaal belang om burgers meer sleutelcompetenties te geven, voortijdig schoolverlaten te bestrijden en de erkenning van competenties mogelijk te maken die door formeel, informeel en niet-formeel leren zijn verworven. Deze samenwerking vergemakkelijkt het verspreiden van ideeën, de overdracht van goede praktijken en expertise, en digitale capaciteitsopbouw, draagt zo bij tot onderwijs van hoge kwaliteit en versterkt de sociale cohesie.

Het KEEP project

De Stichting P&V neemt deel aan een consortium van 6 instellingen onder de coördinatie van France Education International uit 4 landen (Frankrijk, België, Polen en Griekenland) in het kader van een Erasmus+-project. De titel van het tweejarige project is: "Key Engaging Educational Practices used by secondary school teachers to keep connected with their students following the COVID-19 pandemic" (KEEP).

Doelstelling

Het doel van KEEP is de goede praktijken te delen die door leraren in het secundair onderwijs tijdens de COVID-19-pandemie zijn toegepast om contact met leerlingen te houden en het risico van schooluitval tegen te gaan. 
De Stichting P&V is belast met doelstelling 1 - "Situational review", met als doel een overzicht te geven van de evolutie en de impact van het onderwijsbeleid en de digitale strategie in de vier partnerlanden sinds het begin van de Covid-19-pandemie, om de factoren en obstakels voor doeltreffend afstandsonderwijs voor iedereen te identificeren.
De werkzaamheden zullen worden afgesloten met een Europees verslag over goede praktijken van innovatieve methodologieën die door leraren worden gebruikt om in contact te blijven met leerlingen ook vanop afstand, in de strijd tegen schooluitval en in een context van digitale kloof. 
 

Partners: 

 • CIEP France (France Education International)
 • Universiteit van Parijs Frankrijk
 • Panepistimio Patron Griekenland
 • Instytut Badan Edukacyjnych Polen
 • GIP Formation tout au long de la vie Frankrijk
 • Stichting P&V België.

CONNECTING YOU(TH)

Komen we elkaar nog tegen of leven we vooral in onze eigen bubbels? De laatste jaren tekenen zich diepe kloven in de samenleving af, vooral volgens onderwijsniveau en -vorm. We wonen niet in dezelfde buurten, we gaan niet naar dezelfde sportclub of school, we ontmoeten elkaar niet op dezelfde plekken, en onze prioriteiten en interessesferen zijn verschillend.

Dit alles heeft negatieve consequenties voor de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich kan terugvinden. Door de coronacrisis dreigt deze polarisatie volgens sommigen groter te worden. Bovendien kwamen tijdens de coronacrisis de zelf- en identiteitsontwikkeling van jongeren onder druk te staan. Onderzoek toont aan dat sociale contacten en steun belangrijke voorspellers kunnen zijn voor veerkracht en een beter herstel na crisissituaties.

Met haar nieuw meerjarenproject wilt de Stichting P&V de nood aan sociale contacten en uitwisseling van jongeren combineren met de maatschappelijke nood aan gediversifieerde contacten, ontmoetingen en wederzijds begrip. Niet alleen kan zo worden gewerkt aan het mentale welzijn maar ook aan het maatschappelijke welzijn en de cohesie in de samenleving.

Het project zal uit twee luiken bestaan: een projectoproep en een jongerenforum.

Projectoproep

De Stichting P&V lanceert de projectoproep Connecting You(th) om wederzijdse ontmoetingen tussen jongeren van verschillende horizonten te bevorderen en/of te werken aan gemeenschappelijke doelen.

Meer concreet is de Stichting P&V op zoek naar:

Wat?

 • Projecten die echte ontmoetingen tussen diverse (groepen) jongeren stimuleren, die echt leren luisteren naar behoeften van verschillende groepen jongeren vanuit gelijkwaardigheid, die stilstaan bij aannames en vooroordelen bij verschillende groepen, … Met andere woorden: projecten die werken aan een beter begrip en aanvaarding van de ‘andere’ via ontmoeting, discussie, sociaal contact. En/of: 
 • (Lokale) initiatieven die zoeken naar en werken aan gemeenschappelijke behoeften, wensen, problemen … van diverse (groepen) jongeren (i.p.v. te kijken naar wat ons verdeelt, zoeken naar wat ons verbindt). Met andere woorden: initiatieven die concreet op zoek gaan naar gemeenschappelijke doelen en hierrond samen acties ondernemen. 

Resultaten van de projectoproep

Zo zullen 14 organisaties werken aan het faciliteren van wederzijdse ontmoetingen en het overbruggen van sociale  kloven tussen jongeren door middel van projecten rond: 

 • inclusie
 • onderwijs
 • opvoeden tot ondernemingszin en burgerzin
 • cultuur en media
 • sport

Ontdek de lijst met ondersteunde organisaties

 

Meer informatie

Aarzel niet de informatieve nota van de projectoproep, met inbegrip van de ontvankelijkheids- en selectiecriteria, te lezen. Of download de infographic met de verschillende fases en belangrijke data van onze oproep
 

Jongerenforum

Voor haar nieuwe project heeft de Stichting P&V een jongerenforum opgerichte. Zo’n twintig jongeren tussen 16 en 23 jaar krijgen hierin de kans om ervaring op te doen in actief burgerschap.


Praktische informatie

 • De jongeren zijn tussen 16 en 23 jaar oud en de groep is zo divers mogelijk samengesteld. Iedereen kan zich kandidaat stellen.
 • Het forum start met een openingsweekend in oktober 2021 en loopt tot mei 2023.
 • In die periode komen de jongeren een viertal keer fysiek samen en houden ze een aantal digitale ontmoetingen. Ze lzetelen in de jury van onze projectbezoeken af en doen actief mee aan het slotevent van het project.

Weekend (1) : Van 22 tot 24 oktober 2021

Talrijke sprekers kwamen de jongeren instrumenten aanreiken om te zetelen in het Jongerenforum. In totaal waren er 2 dagen discussies en sessies over burgerschap, kloven in de samenleving, de toekomst van jongeren, de ondernemersgeest....


Het doel de eerste bijeenkomst was banden te smeden, elkaar te leren kennen en te leren debatteren in een zorgzame omgeving. Door visualisatie en facilitering van Visuality deelden jongeren ideeën in een informele sfeer. Zij kregen de kans om academici, sociale ondernemers en coaches te ontmoeten. Alle sessies waren erop gericht hen instrumenten aan te reiken om te debatteren en beslissingen te nemen. Zij zijn nu klaar om actief deel te nemen als jury voor projectoproep van Connecting Youth.


Meer informatie over het programma van het eerste weekend. 

 

Weekend ( 2) : Van 11 tot 13 februari 2022

Het Jongerenforum kwam opnieuw bijeen voor de laatste selectiefase van de projectoproep. 


Na een eerste selectie nodigde de Stichting P&V vertegenwoordigers van de meestbelovende projecten uit voor een “Expert Day” in Brussel. De organisaties konden hun projecten presenteren en verdedigen voor het Jongerenforum. Vervolgens selecteerde het forum de veertien winnende projecten uit 84 dossiers, zeven Nederlandstalige en zeven Franstalige. Ze krijgen beurzen tussen de 5.000 en 25.000 euro, afhankelijk van het gevraagde budget.

Meer informatie over het programma van het tweede weekend. 


Meer informatie over het Jongerenforum in het informatiedocument of neem contact op met de Stichting P&V: Saskia De Groof en Dunia Oumazza

De Stichting P&V maakt de resultaten bekend van de projectoproep Connecting You(th)

Zo zullen 14 organisaties werken aan het faciliteren van wederzijdse ontmoetingen en het overbruggen van sociale kloven tussen jongeren door middel van projecten rond inclusie, onderwijs, opvoeden tot ondernemingszin en burgerzin, cultuurn media en sport.

Ontdek de lijst met ondersteunde organisaties

 

 

Lees meer