Europese conferentie Connecting You(th) geannuleerd

Omwille van de coronapandemie annuleert de Stichting P&V haar Europese conferentie “Connecting You(th)” van 28 oktober 2020.

Op deze conferentie zouden de laureaten van onze wetenschappelijke oproep "Connecting You (th). Doorbreken van scheidslijnen in de samenleving" hun werk voorstellen en in debat gaan met andere wetenschappers, actoren uit het werkveld en het ruimer publiek. We denken momenteel na over een ander format, op een later te bepalen tijdstip, waarop de laureaten hun werk kunnen voorstellen en debatteren met anderen. 

Stagiair communicatie Stichting P&V

Je bent geïnteresseerd in de sociale sector?

Je studeert communicatie?

Word lid van ons team!

Meer info vind je hier.

Europese conferentie - Connecting You(th)

Omwille van de coronapandemie stelt de Stichting P&V haar Europese conferentie “Connecting You(th)” van 12 mei uit tot 28 oktober 2020.

28 Oktober 2020, Brussel

De Stichting P&V is gestart met  haar nieuwe meerjarenproject "Connecting You(th). Doorbreken van scheidslijnen in de samenleving" dat gericht is op het overbruggen van de kloof tussen mensen met een hoog opleidingsniveau en laag opleidingsniveau. Om meer inzicht te krijgen in het onderwerp, hebben we in het voorjaar van 2019 een oproep naar artikels gelanceerd.  De artikels moesten inzicht kunnen brengen in (1) de grote scheidslijnen in onze samenleving, meer bepaald volgens onderwijs, en de mate waarin deze al dan niet zijn toegenomen, welke factoren hierin een rol spelen, en met welke consequenties; en/of (2) nieuwe ontmoetingsplekken en spilfiguren die groepen jongeren/jongvolwassen bij elkaar kunnen brengen; en/of (3) good practices die scheidslijnen binnen groepen jongeren/jongvolwassenen op een succesvolle manier proberen te doorbreken; …

De Engelstalige artikels werden beoordeeld door drie reviewers met een uitgebreide expertise in het onderzoek terzake. Uit de best geplaatste artikels van de eerste ronde selecteerde de jury de vijf winnende artikels die elk een prijs van 2.000 euro zullen ontvangen. Het leescomité werd voorgezeten door dr. Olivier Servais, professor aan de UCLouvain, en dr. Jessy Siongers, senior researcher aan de UGent en VUB.

De vijf winnende artikels zullen worden voorgesteld op een Europese conferentie die zal plaatsvinden op 28 oktober 2020 te Brussel. De laureaten zullen er worden uitgenodigd om hun werk toe te lichten en te debatteren met actoren uit de praktijk, de wetenschappelijke wereld, en politieke en beleidsmiddens.

Bovendien hebben we de eer om Paul Collier, hoogleraar economie aan de Universiteit van Oxford en laureaat van de Burgerschapsprijs van de Stichting P&V in 2017, te mogen verwelkomen. Paul Collier zal enkele bevindingen uit zijn laatste boek "The Future Of Capitalism: Facing the New Anxieties" presenteren, waarin hij onder andere probeert oplossingen te vinden voor de drie grote kloven in onze samenlevingen: tussen de stedelijke en de provinciale gebieden, tussen de lager en de hoger opgeleide en tussen de arme en de rijke bevolkingsgroepen.

Daarnast zal Beate Volker, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Utrecht een aantal van de resultaten bespreken van haar onderzoek rond sociale netwerken, ongelijkheid in sociaal kapitaal en sociale cohesie, met een bijzondere aandacht voor de verschillen tussen groepen zoals mensen met een hoog opleidingsniveau en mensen met een laag opleidingsniveau.

Tenslotte heeft ook Marco Oberti, professor sociologie aan Sciences Po Paris bevestigd aanwezig te zijn. In zijn meest recente werk bestudeert hij sociale klassen en stedelijke en onderwijsongelijkheden en -segregatie

Context

De Stichting P&V bindt de strijd aan tegen de uitsluiting van jongeren. Steeds meer lijken er twee groepen (jongeren) naast elkaar in de samenleving te leven. Deze groepen kristaliseren zich rond opleiding. Lager- en hoger opgeleiden en - bij jongeren, zij die schoollopen in algemene of meer theoretische studierichtingen en meer beroepsgeoriënteerde richtingen - komen elkaar nog zelden tegen.

Hoewel deze onderwijskloof niet nieuw is, menen sommigen dat deze de laatste jaren verscherpt is en vooral groepen met een lagere opleiding minder goed in staat zijn om een goed leven uit te bouwen. Bovendien komt ook het groeiende besef van de consequenties van de onderwijskloof op de sociale cohesie en de mogelijkheid om een samenleving op te bouwen waarin iedereen zich kan terugvinden.

Daarom lanceert de Stichting P&V een nieuw meerjarenproject van Onderzoek/Actie, dat verschillende fasen omvat:

1. Het samenbrengen van wetenschappelijk onderbouwde kennis en inzichten over het onderwerp
2. Het grondig en op basis van expertise en ervaring bespreken van die kennis en inzichten, met de bedoeling beleidspistes en projecten te identificeren en te steunen die een grote kans maken om efficiënt bij te dragen tot het aanpakken van de gesignaleerde problemen.
3. Het bevorderen van dat beleid en het stimuleren en promoten van de ontwikkelde initiatieven en projecten.

 De resultaten van deze conferentie zullen het vervolg van dit meerjarenproject bepalen.

Programma

Het programma kan omwille van de specifieke gezondheidssituatie aan verandering onderhevig zijn. Hier kan u alvast voorinschrijven zodat u zeker ben van een plaats op de conferentie. Meer informatie over het programma volgt binnenkort. Blijf op de hoogte via onze social mediakanalen!

Met het budget van 1 miljoen euro van de P&V Groep krijgen 1.300 maatschappelijk kwetsbare jongeren een nieuwe laptop en worden door 66 organisaties in heel België begeleid en versterkt in hun digitale competenties. 

De Coronacrisis heeft een grote impact op het dagelijkse leven van iedereen, maar kinderen en jongeren in kwetsbare contexten worden disproportioneel zwaar getroffen.

Context

Het is duidelijk dat niet alle jongeren thuis van dezelfde leeromstandigheden genieten. Kwetsbare jongeren kampen met een ongeziene stress door online huiswerk, te krappe huisvesting, een gebrek aan educatief materiaal, enz. Bijna 12% van de Belgische jongeren onder de 15 heeft geen geschikte plek om huiswerk te maken of thuis te studeren. In één op de twintig gezinnen met kinderen is thuis geen computer. Bij eenoudergezinnen is dat zelfs 14%. Veel gezinnen moeten bovendien een computer delen met meerdere kinderen. In het hoger onderwijs dreigt een op de vijf studenten tijdens de crisisperiode af te haken. De noodsituatie creëert dus een groeiende onderwijskloof die kosten en negatieve gevolgen met zich mee brengt voor de samenleving van morgen.

Programma
Het budget van 1 miljoen euro is als volgt verdeeld:

Fase 1
De eerste schijf van 700.000 euro is bestemd voor de projectoproep Linking Youth Up die op 2 juni in nauwe samenwerking met de Stichting P&V en de Koning Boudewijnstichting wordt gelanceerd. Doelstelling van dit luik is het ondersteunen van organisaties die werken met kwetsbare jongeren (12 tot 25 jaar oud) door hen nieuwe digitale apparatuur en vaardigheden te bieden.


Fase 2
In het verlengde van deze oproep is een budget van 300.000 euro vrijgemaakt om de goede praktijken van organisaties op het gebied van school- en buitenschoolse ondersteuning te versterken, ook bij de overgang van kwetsbare jongeren van school naar arbeidsmarkt. 

Maatschappelijke betrokkenheid van de P&V Groep

Dit project past in het maatschappelijk engagement van de P&V Groep. Hilde Vernaillen, CEO van de P&V Groep: Sinds het begin van de crisis heeft de groep initiatieven genomen ten behoeve van haar medewerkers en haar verzekerden. Door de geschiedenis heen heeft de P&V Groep zich ingezet om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Het initiatief dat vandaag wordt gelanceerd is daar een onderdeel van en vormt ons antwoord op een belangrijke maatschappelijke noodsituatie. "

Meer informatie over dit initiatief lees je in ons persbericht

Organisatie

Voorzitters
Olivier Servais & Jessy Siongers

Afgevaardigd bestuurder
Saskia De Groof

Project- & Communicatieverantwoordelijke
Dunia Oumazza

Raad van bestuur
Francis Colaris
Johan Dekens
Philippe De Longueville
Benoît Hennaut
Michel Lüttgens
Martine Magnée
Sophie Misselyn
Olivier Servais
Jessy Siongers
Marnic Speltdoorn
Hubert Van Humbeeck
Frank Van Massenhove
Hilde Vernaillen

Adviesraad
Mark Elchardus
Madeleine Guyot
Benoît Hennaut
Odile Leherte
Walter Pauli
Olivier Servais
Jessy Siongers
Marnic Speltdoorn
Frank Van Massenhove
Hubert Van Humbeeck
Cathy Van Remoortere
Mirjam Zomersztajn