KEY ENGAGING EDUCATIONAL PRACTICES

 

Het Erasmus+-programma beoogt acties op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport te ondersteunen voor de periode 2021-2027. Het helpt organisaties om in internationale partnerschappen te werken en innovatieve praktijken uit te wisselen. 

Context

Zoals de COVID-19-pandemie heeft aangetoond, is toegang tot onderwijs meer dan ooit van essentieel belang voor een snel herstel, waarbij gelijke kansen voor iedereen worden bevorderd. Als onderdeel van dit herstelproces tilt het Erasmus+-programma zijn inclusieve dimensie naar een nieuw niveau door persoonlijke, sociaal-educatieve en professionele ontwikkelingskansen in Europa en daarbuiten te bevorderen, met als doel niemand achter te laten. Het ondersteunen en faciliteren van transnationale en internationale samenwerking tussen organisaties op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport is van cruciaal belang om burgers meer sleutelcompetenties te geven, voortijdig schoolverlaten te bestrijden en de erkenning van competenties mogelijk te maken die door formeel, informeel en niet-formeel leren zijn verworven. Deze samenwerking vergemakkelijkt het verspreiden van ideeën, de overdracht van goede praktijken en expertise, en digitale capaciteitsopbouw, draagt zo bij tot onderwijs van hoge kwaliteit en versterkt de sociale cohesie.

Het KEEP project

De Stichting P&V neemt deel aan een consortium van 6 instellingen onder de coördinatie van France Education International uit 4 landen (Frankrijk, België, Polen en Griekenland) in het kader van een Erasmus+-project. De titel van het tweejarige project is: "Key Engaging Educational Practices used by secondary school teachers to keep connected with their students following the COVID-19 pandemic" (KEEP).

Doelstelling

Het doel van KEEP is de goede praktijken te delen die door leraren in het secundair onderwijs tijdens de COVID-19-pandemie zijn toegepast om contact met leerlingen te houden en het risico van schooluitval tegen te gaan. 
De Stichting P&V is belast met doelstelling 1 - "Situational review", met als doel een overzicht te geven van de evolutie en de impact van het onderwijsbeleid en de digitale strategie in de vier partnerlanden sinds het begin van de Covid-19-pandemie, om de factoren en obstakels voor doeltreffend afstandsonderwijs voor iedereen te identificeren.
De werkzaamheden zullen worden afgesloten met een Europees verslag over goede praktijken van innovatieve methodologieën die door leraren worden gebruikt om in contact te blijven met leerlingen ook vanop afstand, in de strijd tegen schooluitval en in een context van digitale kloof. 


Voortgang en resultaten van het project

Fase I

Onder leiding van de Stichting P&V worden in ondersaand verslag de nationale en regionale  maatregelen gepresenteerd die de onderwijsstelsels in staat stelden zich aan te passen en kwaliteitsonderwijs te blijven verstrekken tijdens de COVID-19-pandemie in Frankrijk, België, Polen en Griekenland. 


Het is het resultaat van het eerste jaar van de uitvoering van het project. In de loop van dit jaar hebben de partners gegevens verzameld en denationale, regionale en lokale maatregelen geanalyseerd die op scholen werden getroffen. Dit eerste resultaat van het consortium brengt de belangrijkste uitdagingen in kaart waarmee de onderwijssystemen van de partnerlanden de afgelopen jaren zijn geconfronteerd, zoals bijvoorbeeld de problemen met de abrupte omschakeling naar digitaal onderwijs, absenteïsme bij een deel van de leerlingen, leerachterstanden...


Download het verslag: Education and the Covid-19 pandemic a situational review of five Regions

Partners: 

  • CIEP France (France Education International)
  • Universiteit van Parijs Frankrijk
  • Panepistimio Patron Griekenland
  • Instytut Badan Edukacyjnych Polen
  • GIP Formation tout au long de la vie Frankrijk
  • Stichting P&V België.