Projectoproep: My Future, Our Society

 

Vertrekpunt en doelstelling

My Future, Our Society

Slechts 16% van de jongvolwassenen rekent op de politiek om hen te helpen bij het oplossen van hun problemen of het realiseren van hun dromen. Zij rekenen vooral op zichzelf, hun familie en een portie geluk. De politiek verliest echter haar zin als mensen niet beseffen dat een goede job, een comfortabele woning, een aangename buurt, veilige straten, degelijke zorgen als men ziek wordt,... heel sterk aan collectieve voorwaarden gebonden zijn (Zie: Voorbij het narratief van neergang).

Om deze « politieke vervreemding » tegen te gaan, wil het nieuwe meerjarenproject van de Stichting P&V jongeren en jongvolwassenen weer verzoenen met maatschappelijk engagement en de politiek in de ruime zin, door hen te tonen dat via collectieve actie persoonlijke problemen kunnen opgelost worden of wensen kunnen verwezenlijkt worden.

We lanceren daarom een oproep naar organisaties in de ruime zin (VZWs, scholen, feitelijke verenigingen…) die werken met en voor jongeren en die in staat zijn een project te coördineren dat jongeren samenbrengt die, vrijwillig en op collectieve manier, een project willen opzetten om een oplossing te vinden voor een probleem waarmee ze te maken krijgen of om een droom te verwezenlijken, met name op het vlak van werk, gezondheid, habitat, mobiliteit, onderwijs, enz.

Onze algemene doelstelling is jongeren en jongvolwassenen ervan bewust maken dat ze via collectieve actie, en in dialoog met andere actoren waaronder de (lokale) overheid en publieke instellingen, persoonlijke problemen kunnen oplossen of wensen kunnen verwezenlijken. Daarnaast hopen we met dit project ook de politieke instellingen responsiever te maken voor de problemen en wensen van jongeren.
 

Slotevenement

Voor meer informatie over ons slotevenement, kijk hier.

Verloop

De Stichting P&V organiseert deze projectoproep in twee fases :

 1. Van 26 mei 2016 tot 26 oktober 2016: duur van de projectoproep via « beperkte » dossiers (waarin de opzet, partners, budget bondig worden beschreven zonder in detail te gaan over de historiek van de indienende instantie, het jaarlijks financieel- en activiteitenverslag, …). Deze beperktere dossiers worden aan een lezerscomité voorgelegd (november 2016-januari 2017) die de +/- 30 projecten met het meeste potentieel zullen selecteren. De vertegenwoordigers (coördinatoren, partners, jongeren …) van deze 30 projecten zullen worden uitgenodigd op een tussentijds event in februari 2017 waar ze hun project en ideeën kunnen komen toelichten en verdedigen. Dit maakt het hen mogelijk hun projectvoorstel bij te schaven, te verbeteren en/of te vervolledigen na inwinning van advies bij aanwezige experts of het volgen van bepaalde workshops op het event.
   
 2. Op basis van de ervaringen opgedaan op het event en de feedback gekregen van experts en andere deelnemers dienen de 30 organisaties in maart 2017 (de exacte deadline zal later worden gecommuniceerd) een tweede, uitgebreidere projectvoorstel in dat door een jury beoordeeld wordt. Deze jury selecteert de beste projecten (april 2017) die beurzen krijgen tussen de 10.000 en 50.000 euro (afhankelijk van het gevraagde budget), waarbij minimum een project uit elk taalgebied komt. Gezien sommige projecten volledig nieuw zullen zijn en volledig uit de grond gestampt moeten worden, voorzien we een termijn van anderhalf jaar om de projecten uit te rollen (mei 2017-december 2018). De projecten zullen van nabij gevolgd worden en bijgestaan door de Stichting en experts indien nodig. We voorzien ook minstens één tussentijds overlegmoment waarop de vertegenwoordigers van alle geselecteerde projecten elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar leren. We sluiten ons meerjarenproject af begin 2019 met een slotevent waarop de resultaten en de lessons learned zullen worden voorgesteld aan een ruimer publiek. De bedoeling is ook een reflectie op gang te brengen over de manieren waarop jongeren en politiek terug aansluiting bij elkaar kunnen vinden en collectieve actie kan gerevitaliseerd worden.

De geselecteerde projecten verbinden zich ertoe aan alle evenementen van de Stichting P&V deel te nemen die worden georganiseerd in het kader van deze projectoproep.
 

Jury

De selectie gebeurt door een onafhankelijk leescomité en jury samengesteld door de Stichting P&V uit o.a. leden van de Stichting P&V, vertegenwoordigers van publieke en private organisaties, experten uit het brede jeugdwerkveld, jongeren enz. De jury zal bij de selectie rekening houden met volgende criteria:

Ontvankelijkheidscriteria

 

 1.   Het kandidaatsdossier:

 • moet opgesteld zijn in één van de talen van de projectoproep (Nederlands of Frans);
 • moet volledig ingevuld zijn en verstuurd worden naar het volgende e-mail adres: saskia.de.groof@pv.be ;
 • moet tijdig ingediend zijn (uiterlijk tegen 26 oktober 2016 om middernacht).
   

 2.   De indiener van het project:

 • het project wordt ingediend door een organisatie in de ruime zin (VZW, school, feitelijke vereniging…), gevestigd in België, die haar bestaan kan bewijzen met officiële documenten, die werkt met en voor jongeren en die in staat is een project te coördineren dat jongeren samenbrengt die, vrijwillig en op collectieve manier, een project willen opzetten om een oplossing te vinden voor een probleem waarmee ze te maken krijgen of om een droom te verwezenlijken, met name op het vlak van werk, gezondheid, habitat, mobiliteit, onderwijs, enz.;
 • het project wordt ontwikkeld in België;
 • het project wordt gerealiseerd tussen mei 2017 en december 2018.
   

Selectiecriteria (beoordelingscriteria)

 

 1.   Kwaliteit van de samenwerking en de participatie van jongeren:

 • het project wordt ontwikkeld met en voor vrijwillige jongeren tussen 16 en 30 jaar;
 • de objectieven van het project worden samen met de deelnemende jongeren afgebakend en beantwoorden aan een dagelijks probleem dat hen bezighoudt of een realistische uitdaging/droom die hen motiveert;
 • het project bouwt ontmoetingsmomenten en dialoog in tussen jongeren, (lokale) overheid en diverse lokale, publieke en private partners die betrokken zijn bij het probleem/de droom in kwestie.
   

 2.   Kwaliteit van het project:

 • het project handelt over een onderwerp dat jongeren aanbelangt of raakt in de domeinen van werk, familie, gezondheid, habitat, mobiliteit, onderwijs, …;
 • het project heeft een reële impact op het dagelijkse leven van de betrokken jongeren en beperkt zich niet enkel tot aanbevelingen naar het lokale beleid toe;
 • het project heeft een innoverend karakter.
   

 3.   Maatschappelijke meerwaarde:

 • het project draagt bij tot de toegankelijkheid van collectieve actie voor maatschappelijk kwetsbare jongeren;
 • het project draagt bij tot de verbetering van de interculturele, intergenerationele, politieke en/of maatschappelijke dialoog;
 • de mogelijke overdraagbaarheid van het project naar andere Belgische steden/regio's en naar andere landen van de Europese Unie.
   

 4.   Organisatie en ontwikkeling van het project:

 • het project omvat een budget tussen de 10.000 en 50.000 euro, een planning van activiteiten, een taakverdeling van de partners…
 • de projectdragers beogen de efficiëntie en de impact van hun project te evalueren;
 • in de mate van het mogelijke zou de organisatie (publieke) fondsen moeten kunnen vinden voor de continuïteit van de door jongeren voorgestelde oplossing of actie.
   

Reglement en kandidaatsdossier

Download hier het reglement en het kandidaatsdossier. Het dossier moet opgestuurd worden naar saskia.de.groof@pv.be. De deadline van indiening is 26 oktober 2016 om middernacht.
 

Infographic

Bekijk hier de infographic van de projectoproep met alle fases en belangrijke data.

De Expert Day

De vertegenwoordigers (coördinatoren, partners, jongeren …) van de 30 geselectioneerde projecten waren uitgenodigd op een "Expert Day" in februari 2017 waar ze hun project en ideeën konden komen toelichten en verdedigen.

De Laureaten

Ontdek hier de laureaten van de projectoproep.

Persoverzicht

Ontdek hier de artikels die in de pers rond onze projectoproep en laureaten zijn verschenen!

 

Met de steun van de