Historiek

Al sinds de jaren dertig besteedt P&V, een coöperatieve verzekeraar en pionier op het gebied van de sociale economie in België, een deel van zijn winst aan maatschappelijk werk.

In de jaren negentig vertaalde het sociale engagement van P&V zich in een aantal acties om de uitsluiting van jongeren tegen te gaan. De Stichting P&V werd opgericht in 2000 en werkt sindsdien autonoom van haar mecenas, de P&V Groep. Erkend als stichting van openbaar nut sinds 2006, lanceert ze verschillende projecten in België en in Europa.

1995

De vzw Solidarsong houdt een sensibiliseringscampagne tegen de sociale uitsluiting van jongeren. De opbrengst van een concert wordt verdeeld over 13 projecten in heel België.

1997

Binnen de Koning Boudewijnstichting wordt het Fonds P&V tegen de sociale uitsluiting van jongeren opgericht. Haar meest opgemerkte actie was het Jongerenparlement dat door de Raad van Europa werd uitgeroepen tot modelproject voor burgerschap.

2000

De Stichting P&V wordt opgericht. Om een Europese dimensie te geven aan haar acties wordt de Stichting P&V medeoprichter van PEFONDES (Europese Groepering van Stichtingen van de Sociale Economie).

2001

PEFONDES lanceert een eerste gemeenschappelijk project onder de naam Samenleven in een kleurrijke maatschappij.

2004

Het tweede Europese project van PEFONDES is gericht tegen de Discriminatie van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt.

2004 – 2007

De Stichting P&V lanceert in België het project: Beter samen? Jongeren
voor toegankelijk jeugdwerk!

2006

De Stichting P&V organiseert het project Spot-on! The Music Project, dat aan jeugdbewegingen de kans biedt om muzikale projecten te realiseren.

2007– 2008

Tweede editie van Spot-On! The Music project.

2008 – 2009

Samen met PEFONDES werkt de Stichting P&V mee aan het project Burgerschap – Interculturaliteit –  Dialoog. Voor België wordt gekozen voor het thema Franstaligen en Nederlandstaligen: hoe met elkaar de dialoog aangaan?

2009 – 2012

De Stichting bevraagt jongeren in België over hun toekomst via het project 
Mijn wereld in 2030.

2012 – 2015

De Stichting P&V lanceert een uitgebreid onderzoeks / actieprogramma over voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid.

2016 - 2019

De Stichting P&V lanceert een uitgebreid onderzoeks / actieprogramma naar organisaties in de ruime zin (VZWs, scholen, feitelijke verenigingen…) die werken met en voor jongeren. Dit nieuwe project is genoemd:"My Future, Our Society", onze algemene doelstelling: jongeren en jongvolwassenen ervan bewust maken dat ze via collectieve actie, en in dialoog met andere actoren waaronder de (lokale) overheid en publieke instellingen, persoonlijke problemen kunnen oplossen of wensen kunnen verwezenlijken. Daarnaast hoopten we met dit project ook de politieke instellingen responsiever te maken voor de problemen en wensen van jongeren.

2019 - 2021

Steeds meer lijken er twee groepen (jongeren) naast elkaar in de samenleving te leven. Deze groepen kristaliseren zich rond opleiding. Hoewel deze onderwijskloof niet nieuw is, menen sommigen dat deze de laatste jaren verscherpt is. Daarom zet de Stichting P&V een grootscheepse actie op touw onder de naam Connecting you(th). Over het doorbreken van scheidslijnen in de samenleving.